Zmluva o prenájme výzdoby

   

Článok I.

Úvodné ustanovenia

  • Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich zo záväzku prenajímateľa: Ing. Eva Faustino – Endless Decor prenechať nájomcovi na dočasné užívanie výzdobu a doplnky (ďalej predmet nájmu) a zo záväzku nájomcu zaplatiť za zapožičaný predmet nájmu prenajímateľovi dohodnutú odplatu (ďalej nájomné).

                                                                                         

  Článok II.

    Nájomné jeho splatnosť a storno poplatky

2.1. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, nájomné je určené podľa cenníka prenajímateľa a je stanovené za prenájom výzdoby.

 2.2. Nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi sumu vo výške 30%, z celkovej sumy prenájmu vopred na účet a následne týždeň pred svadbou  50%  a zvyšný doplatok 20% je povinný uhradiť najneskôr do 14 dní po svadbe. Množstvo objednaných vecí pri objednávke je záväzné a po zaplatení sa z nich nedá uberať. V prípade ak predmet nájmu nie je včas uhradený, zmluva je neplatná.

2.3. Nájomca má právo stornovať objednávku výzdoby bez udania dôvodu kedykoľvek pred termínom konania svadby a to osobne, písomne alebo telefonicky. V prípade stornovania záväznej objednávky je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi škodu vzniknutú týmto konaním.

60 dní a viac pred konaním svadby 50% zo zaplatenej ceny

30 dní a viac pred konaním svadby 70% zo zaplatenej ceny

14 dní a viac pred konaním svadby 100% zo zaplatenej ceny

                                                                                       

  Článok III.

  Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1. Prenajímateľ sa zaväzuje osobne odovzdať predmet nájmu po dohode s nájomcom v stave spôsobenom na bežné použitie, čistý a nepoškodený. Nájomca sa zaväzuje odviesť predmet nájmu hneď po svadbe alebo po dohode s prenajímateľom.

3.2. Nájomca je povinný užívať predmet nájmu a nakladať s ním tak, aby nedošlo k jeho nadmernému poškodeniu, znečisteniu, odcudzeniu alebo akémukoľvek inému znehodnoteniu.

3.3. Nájomca nie je oprávnený zapožičať predmet nájmu, čistiť, upravovať ani prípadné poškodenie akýmkoľvek spôsobom opravovať.

3.4. V prípade poškodenia, nadmerného znečistenia, straty je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi všetky náklady súvisiace s ich čistením alebo opravou, kúpou. V prípade, takého znečistenia, poškodenia, straty alebo úpravy predmetu nájmu, ktoré nie je možné odstrániť, alebo pre ktoré je tento ďalej nepoužiteľný, je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi náhradu škody 100% z bežnej predajnej ceny predmetu nájmu.

                                          

Článok IV.

Doba nájmu a sankcie

4.1. Predmet nájmu sa za požičiava na dobu konania svadby.

4.2. Za oneskorené vrátenie zapožičaného predmetu nájmu je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu popri nájomnom aj zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20% ceny nájmu a to za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty, nie je dotknutý nárok prenajímateľa na náhradu škody a prenajímateľ je oprávnený popri zmluvnej pokute žiadať od nájomcu aj náhradu škody.

4.3. V prípade ak nájomca chce previazať predmet nájmu skôr a tým dôjde k prekročeniu 2-dňovej doby nájmu, je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu okrem ceny nájmu aj príplatok vo výške 10% ceny nájmu za každý deň navyše.

                                                                                         

Článok V.

  Záverečné ustanovenia

5.1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom uhradenia faktúry.